Privātuma politika

SIA “GRUNDMANIS”, vienotais reģistrācijas numurs LV40003671918, juridiskā adrese: Daugavas iela 5, LV2008, Latvija (turpmāk – Pārdevējs), ir tīmekļa vietnes un Interneta veikala irvins.lv īpašnieks, uzturētājs un personas datu operators.

Apmeklējot un izmantojot irvins.lv, Pircējs nepārprotami piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidiem, ja vien Pircēja pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes.

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. irvins.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā Pārdevējs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu lv izmantošanu).

1.2. Pircēju personas datus Pārdevējs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

1.3. Iegādājoties Interneta veikalā irvins.lv piedāvātās preces un pakalpojumus un izmantojot citus irvins.lv pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj Pārdevējam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

 • datu apstrāde, izriet no lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
 • dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
 • dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu sūtīšanai (tikai saskaņā ar Pircēja atsevišķi doto piekrišanu šādu paziņojumu saņemšanai);
 • dati ir nepieciešami Klientu lojalitātes programmas nostiprināšanai;
 • dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

1.4. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina irvins.lv preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

1.5. Pārdevējs veic iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos un tehniskos), lai aizsargātu Pircēju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām, kurus nozīmējis Pārdevējs.

1.6. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Pārdevējam attiecīgu pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot irvins.lv klientu servisa e-pasta adresi: info@irvins.lv . Pircējam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: (1) personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids, (2) datums, kad personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti; (3) personas datu ieguves avots (ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust); (4) informāciju par to, vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā.

1.7. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot irvins.lv klientu servisa e-pasta adresi: info@irvins.lv .

1.8. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

 1. SĪKDATNES (cookies)

2.1. irvins.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala irvins.lv plašākas izmantošanas iespējas.

2.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

 • Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
 • Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarni;
 • Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

2.4. irvins.lv neizmanto citas trešo personu, izsekošanas vai reklāmas sīkdatnes.

2.5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

 • pielāgošanai lietotāju (Pircēju) vēlmēm;
 • izmantošanas optimizēšanai;
 • reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;
 • statistikas veidošanai par apmeklētāju skaitu.

2.6. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. irvins.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos irvins.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

 1. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)

3.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

3.2. Lai sniegtu informāciju par irvins.lv un veikalos piedāvātājiem precēm un pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Pārdevējs var izmantot Pircēju personas datus (e-pasta adresi).

3.3. Izmantojot irvins.lv, Pircējs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai.

3.4. Pircējs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas

nolūkos, informējot par to Pārdevēju, izmantojot irvins.lv klientu servisa e-pasta adresi: info@cerise.lv. Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.

 1. CITI NOTEIKUMI

4.1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

4.1.1. Izmantojot Interneta veikalu irvins.lv un/vai piedaloties irvins.lv aktivitātēs, Pircējs apliecina savu piekrišanu Privātumu politikas noteikumiem. Ja Pircējs nepiekrīt šai Privātumu politikai, Pārdevējs lūdz Pircēju neiesniegt personisku informāciju irvins.lv.

4.1.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot irvins.lv sadaļā Privātuma politika. Pircējam ir pienākums pirms katra irvins.lv apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4.2. Jurisdikcija

4.2.1. Pārdevējs saglabā tiesības izpaust Interneta veikala irvins.lv Pircēju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Pārdevēja tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

4.2.2. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu irvins.lv darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

4.3. Informācijas apmaiņa

4.3.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti irvins.lv sadaļā kontakti.